لطفا شکیبا باشید...

دفتر مرکزی-تهران

آدرس

خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه هشتم پلاک 24، طبقه چهارم- کد پستی 1531713919

شماره تماس

982188737511-4+

ایمیل

tehran@neginnakh.ir


دفتر مدیریت فروش-اصفهان

آدرس

خیابان حکیم، حد فاصل بازار حکیم و بازارچه نو، ساختمان نگین پلاک 2، کد پستی: 8147883333

شماره تماس

983132243196+

ایمیل

esfahan@neginnakh.ir


یزد

آدرس

شاهدیه ، خیابان وحدت جنوبی ، روبروی شرکت حریران-کد پستی 8943161939

شماره تماس

983535219978+

ایمیل

yazd@neginnakh.ir


کارخانه

آدرس

چهارمحال بختیاری - شهرک صنعتی خادم القرآن، بلوار کار، خیابان نسترن، مجتمع نساجی بروجن، کد پستی: 8871894343

شماره تماس

983834227780+

ایمیل

factory@neginnakh.ir


Centeral Office - Tehran

آدرس

P.O:1531713919, No 24, 8th alley, Pakestan st, Shahid Beheshti st

شماره تماس

982188737511-4+

ایمیل

tehran@neginnakh.ir


Sales Office - Esfahan

آدرس

P.O:8147883333, No 2, Negin Bld, Hakim st

شماره تماس

983132243196+

ایمیل

esfahan@neginnakh.ir


Yazd

آدرس

P.O:8943161939, Vahdat st

شماره تماس

983535219978+

ایمیل

yazd@neginnakh.ir


Factory

آدرس

P.O:8871894343, Boroujen Complex, Nastaran st, Kar Blvd, Khademol Ghoran Industrial Zone, Chaharmahal Bakhtriari Province

شماره تماس

983834227780+

ایمیل

factory@neginnakh.ir


اطلاعات تماس

دفتر مرکزی-تهران

خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه هشتم پلاک 24، طبقه چهارم- کد پستی 1531713919

982188737511-4+

9830007053300000+

tehran@neginnakh.ir

دفتر مدیریت فروش-اصفهان

خیابان حکیم، حد فاصل بازار حکیم و بازارچه نو، ساختمان نگین پلاک 2، کد پستی: 8147883333

983132243196+

9830007053300000+

esfahan@neginnakh.ir

یزد

شاهدیه ، خیابان وحدت جنوبی ، روبروی شرکت حریران-کد پستی 8943161939

983535219978+

9830007053300000+

yazd@neginnakh.ir

کارخانه

چهارمحال بختیاری - شهرک صنعتی خادم القرآن، بلوار کار، خیابان نسترن، مجتمع نساجی بروجن، کد پستی: 8871894343

983834227780+

9830007053300000+

factory@neginnakh.ir

NPRZ Design and develope by AIO
Closeجستجو